Marathi Mania

महाराष्ट्राचे नंबर 1 सोशल न्यूज पोर्टल

ल घवीची धार कमी होणे, जळजळणे…तर या गंभीर कॅ न्सरची 5 लक्षणे असू शकतात..त्यामुळे आताच सावध व्हा अन्यथा

नमस्कार मित्रानो  कर्करो ग हे अनेक प्रकारचे आहेत. पण हे सर्वच प्रकार घा तक असतात असे नाही. कर्करो ग प्राथमिक अवस्थेत असेल, तर त्यावर तज्ञांच्या सल्ल्याने पूर्णपणे उपचार होऊ शकतो. काही प्रकारचे कर्करो ग सावकाश पसरतात त्यामुळे रु ग्ण दीर्घ’काळा पर्यंत निरो गी जी वन जगू शकतो. कर्करो ग म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या एखाद्या विशिष्ट अवस्थेत पे शींचा विकास असामान्यपणे होऊ शकतो.

कर्करो गाचा एक प्रकार म्हणजे प्रो स्टेट कर्करो ग हा पुरुषां मध्ये आढळणारा क’र्करो ग आहे, ज्याला प्रो स्टेट ग्रं’थीचा क र्करो ग म्हणून देखील ओळखले जाते. प्रोस्टेट कर्करो ग हा अमेरिका आणि युरोप मधील पुरु’षां मध्ये आढळणारा सर्वात सामान्य कर्करो ग आहे.

भारतातील विविध कर्करो ग नोंदणी नुसार, प्रो स्टेट कर्करो ग हा पुरुषां मध्ये आढळणारा दुसरा सर्वात सामान्य कर्करो ग बनत आहे. प्रो स्टेट कर्क रो गाचे निदान जगभरातील सरासरी ५०००० पुरुषां मध्ये दरवर्षी होते.

पुरुषां मध्ये या कॅ न्सरचे प्रमाण जास्त असूनही त्याबाबत जागरूकतेचा अभाव आहे. प्रो स्टेट म्हणजे काय?, प्रो स्टेट हा पुरुष प्र ज नन प्रणाली मध्ये अक्रोडाच्या आकाराचा अवयव आहे. हे मू त्रा शयाच्या खालच्या बाजूसा मू त्रमार्गा भोवती असते. सेमिनल ड क्ट्ससह ते द्रव पदार्थ बाहेर टाकून शु क्रा णूंचे पोषण करते.

प्रो स्टेट मध्ये घा तक ट्यू मर तयार झाल्यानंतर, प्रो स्टेट ग्रंथीचा आकार वाढू लागतो, ज्यामुळे मू त्र मार्गात अडथळा निर्माण होतो. तसेच लक्षात घेण्या सारखी बाब म्हणजे प्रो स्टेट सामान्य रुपाने वाढणे देखील घा तक असते. कधी कधी सामान्य वाढ सौम्य प्रो स्टे टिक हायपर प्ला सिया देखील प्रो स्टेट वाढण्यास कारणी भूत ठरू शकते, जे घा तक नाही.

प्रो स्टेट कॅ न्सरची सुरूवातीची लक्षणे कोणती:- सुरुवातीला प्रो स्टेट कर्क रो गाची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. जेव्हा प्रो स्टेटचा आकार मोठा होतो तेव्हा लक्षणे दिसून येतात. जसे की, वारंवार ल घवी होणे, ल घवी करताना ज ळज ळ होणे, वारंवार ल घवी होणे, मंद ल घवी होणे प्रो स्टेट कर्करो ग हळूहळू वाढतो. वर्षानुवर्षे कोणतीही लक्षणे दिसू शकत नाहीत.

वाढलेल्या प्रो स्टेटचा मू त्र मार्गावर परिणाम होई पर्यंत त्याची लक्षणे दिसून येत नाहीत. एका विशिष्ट वयानंतर नियमित तपासणी आणि चाचण्या करून घेण्यावर भर दिला जात आहे. प्रो स्टेट गु दाशयाच्या अगदी जवळ आहे, म्हणून ते डिजिटल रे क्टल चाचणीद्वारे पाहिले जाऊ शकते. चाचणीची दुसरी पद्धत म्हणजे र क्त तपासणी, प्रो स्टेट विशिष्ट प्रतिजन चाचणी (PSA).

PSA पातळी साठी सामान्य कट-ऑफ ४ आहे, परंतु ते प्रो स्टेटचे वय आणि आकारानुसार बदलू शकते. जर दुसरा PSA पातळी जास्त असेल तर प्रो स्टेट ग्रंथीची पुढील तपासणी अ ल्ट्रा साऊंड आणि MRI द्वारे केली जाते. आवश्यक असल्यास, प्रो स्टेट बा योप्सी द्वारे पुष्टी केली जाते. ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे पुरुष, ज्या पुरुषांना ल घवीच्या समस्या आहेत आणि ज्यांना अनु वांशिक कारणांमुळे प्रो स्टेट कर्करो ग होण्याची शक्यता आहे.

त्यांनी नियमित तपासणी आणि चाचण्या करणे सुरू ठेवावे. PSA पातळीसाठी सामान्य कट-ऑफ ४ आहे, परंतु ते प्रो स्टेटचे वय आणि आकारानुसार बदलू शकते. जर दुसरी PSA पातळी देखील जास्त असेल तर प्रो स्टेट ग्रंथीच्या पुढील चाचण्या केल्या जातात.

उच्च PSA पातळी हे सं सर्गाचे लक्षण आहे, प्रो स्टेट ग्रंथीची सामान्य किंवा घा तक वाढ, या व्यतिरिक्त, अ ल्ट्रासा ऊंड स्कॅन, एम आर आय किंवा प्रो स्टेट बा योप्सीद्वारे तपासणी केली जाते. प्रो स्टेटिक बायोप्सी मध्ये, ग्लेसन स्को अरचा वापर क र्करो गाच्या तीव्रतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी केला जातो.

हा गुण २ ते १०  च्या प्रमाणात दिला जातो. जेव्हा २ ते ५ गुण मिळवले जातात तेव्हा ही वाढ चिं ताजनक नसते. 6 पेक्षा जास्त स्कोअर चिं ताजनक आहे. जो निम्न-श्रेणीचा प्रो स्टेट कर्कर ग दर्शवतो. ८ पेक्षा जास्त गुण गं भीर कर्करो ग दर्शवतात.

चांगली गोष्ट म्हणजे प्रो स्टेट कर्करो ग त्याच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत आढळला तर तो पूर्णपणे बरा होतो. उपचार पर्यायांमध्ये सक्रिय पाळत ठेवणे, फोकल थे रपी, रोबोटिक रॅ डिकल प्रो स्टेटे क्टॉमी ऑ परेशन्स, रे डिएशन थे रपी (कर्करो गाच्या पेशी जा ळण्यासाठी उच्च-शक्तीचे एक्स-रे) आणि हा र्मो न आणि इ म्युनो थे रपी (कर्करो गविरोधी औ षधे) यांचा समावेश होतो.

कर्करो गाचा दर्जा आणि स्टेज आणि रु ग्णाचे वय आणि सह-वि कृती याच्या आधारावर त्याचे उपचार ठरवले जातात. वै द्यकीय तपासणी बरोबरच निरो गी जी वनशैली आणि सवयीही महत्त्वाच्या आहेत. याला प्रतिबंध करण्यासाठी सामान्य उपाय म्हणजे निरो गी जी वनशैली निवडणे, योग्य आहार घेणे, शा रीरिक व्यायाम करणे आणि प्रक्रिया केलेले अन्न, तं बाखूचा वापर आणि धू म्रपान सोडणे.

शिवाय, सुरक्षित लैं गि क सं बंध हा धोका कमी करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे, कारण पूर्वी लैं गि क सं क्रमित रो ग (STIs) आणि प्रो स्टेट कर्करो ग यांच्यात जवळचा सं बंध होता.